Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Vánoční a novoroční přání generálního tajemníka NATO Jaap de Hoop Scheffera stonožkovým dětem


It is a great pleasure for me to be your patron, and I am extremely proud of your tremendous achievements. At the special time of the year, when all our thoughts traditionally turn to the message of peace and love brought into the world by the infant Jesus. It is important that we do not overlook the many children across the globe who do not know the meaning of peace. Far too many children only knot the horrors and suffering of war and conflict.
Children never start war, but all to often they are the ones who suffer most from its consequences. And you only need to watch the news bulletins to realise that children continue to suffer in such places as Afghanistan, Iraq and the Darfor. That is why, as I speak to you today, over fifty thousand men and women, including many from the Czech armed forces, are deployed on NATO-led operations in an effort to and that horror and suffering.
But of course, armed forces are not alone in helping these children. The Centipede movement, which brings together around 100,000 children from the Czech Republic as well as from Slovakia and Norway, is dedicated to helping children in war-torn areas. Your humanitarian activities in these regions are invaluable. In close cooperation with the Czech peacekeepers, you bring support, compassion, and practical assistance to the suffering.
You selflessly give up your own time to raise money and collect the necessary equipment to build and furnish schools; to construct water pipes for fresh drinking water, to help in AIDS hospices and psychiatric hospitals. All these affords make me so very proud to be your patron. I should therefore like to thank all of you for the wonderful work that you do and wish all of you a very merry Christmas and happy New Year.

Je pro mě velkým potěšením být Vaším patronem a jsem velmi hrdý na Vaše dosažené výsledky. V tomto zvláštním čase, kdy se naše myšlenky tradičně obracejí k poselství míru přineseného do našeho světa Ježíšem Kristem, je důležité, že nepřehlížíme to množství dětí na celé zeměkouli, které neznají význam slova mír. Je příliš mnoho dětí, které znají pouze horory a strádání z válek a konfliktů.
Děti nikdy nezačínají válku, ale příliš často jsou to právě ony, které nejvíce trpí díky jejím důsledkům. A stačí, když pouze sledujete přehled zpráv o tom, že tyto děti stále trpí v oblastech jako je Afghánistán, Irák a Darfor. Důvodem, proč k Vám nyní hovořím, je fakt, že přes pět tisíc mužů a žen včetně mnoha příslušníků AČR je rozmístěno v operacích NATO ve společném úsilí ukončit tento horor a strádání.
Ale samozřejmě ozbrojené síly nejsou v úsilí pomoci těmto dětem osamoceny. Hnutí STONOŽKA, které slučuje dohromady zhruba 100 000 dětí z České republiky, Slovenské republiky a Norska, zasvěcuje své úsilí v pomoci dětem ve válkou zmítaných oblastech. Vaše humanitární aktivity v těchto regionech jsou neocenitelné. V těsné spolupráci s českými mírotvorci přinášíte podporu, soucit a praktickou pomoc v tomto strádání.
Nezištně poskytujete svůj volný čas pro získání finančních prostředků a nezbytného vybavení pro vybudování a vybavení škol, výstavbu vodovodní sítě pro pitnou vodu, pomoc lidem strádajícím onemocněním AIDS a psychicky slabším jedincům. Toto veškeré úsilí mě činí velmi hrdým, že jsem Vaším patronem. Chtěl bych tedy poděkovat Vám všem za tuto vynikající práci, kterou vykonáváte a popřát Vám radostné Vánoce a šťastný nový rok.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku