Hnutí Na vlastních nohou - Stonožka


Přejdi na obsah

Aktuality do roku 2023

Aktuality

Pro zvětšení klikni na vybrané foto !!!


Naše práce pro Stonožku a přání do nového roku 2024.
Tak jako v minulých letech jsme i letos měli možnost zapojit se do práce ve prospěch potřebných prostřednictvím našeho humanitárního hnutí. Díky štědrému příspěvku od obou obcí, Prakšice a Pašovice, jsme pro žáky zakoupili materiál k tvorbě a mohli jsme začít realizovat náš každoroční celoškolní projekt - Dílny pro Stonožku. Tohoto zhruba tříhodinového projektu se zúčastnili všichni žáci naší školy napříč výukou, činností ve školní družině či v kroužcích s rukodělným zaměřením. Potěšilo nás, že jsme opět mohli ve stáncích nabídnout velmi zdařilé výrobky z keramiky, skla a dřeva, krásné adventní vazby a jiné dekorace. V odpoledních stonožkových dílnách zhotovovaly skupinky dětí spolu s rodiči nádherné dekorativní perníky a krásné adventní vazby. Žáci v hodinách výtvarné výchovy v 9. třídě i letos vytvářeli ručně malované skleněné vánoční ozdoby a jiní ve školních dílnách pod dohledem zručného pana učitele překrásné vánoční dekorace ze dřeva. S vedením žáků v odpoledních dílnách nám pomáhaly instruktorky z řad rodičů i nejstarších žáků. Letos jsme po delší době mohli ve stáncích nabídnout výrobky z keramiky, které za pomoci šikovných vychovatelek vyráběly děti ze školní družiny. Všechny dekorativní předměty jsme s velkým úspěchem opět nabízeli k prodeji na Kateřinském jarmarku v Uherském Brodě. Také jsme je, jako již tradičně, prodávali o adventních nedělích u kostelů v Uherském Brodě, Prakšicích a v Pašovicích. Velmi si vážíme všech rodičů i žáků, kteří prodávají ve stáncích, i když počasí není vždy ideální. Během vánočního koledování po vesnicích mohly děti také osobně poděkovat za pomoc a spolupráci a popřát krásné Vánoce. Chtěla bych touto cestou poděkovat oběma obcím, Prakšice a Pašovice, za příspěvky na materiální zajištění stonožkových akcí, městu Uherský Brod za umožnění prodeje a poskytnutí stánku na Kateřinském jarmarku, farnostem Prakšice a Uherský Brod za podporu při prodeji výrobků a za obětavou spolupráci. Dále děkujeme žákům, rodičům, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům za jejich práci pro Stonožku, v neposlední řadě všem dobrovolníkům za vedení odpoledních dílen. Naše poděkování patří také těm, kteří zakoupením výrobku přispěli na dobrou věc. Výtěžek z těchto adventních akcí byl tentokrát rozdělen na dvě části. První část 15 910,- Kč byla podobně jako v předchozích letech zaslána na konto Stonožky. Částka 16 000,- Kč byla prostřednictvím hnutí Na vlastních nohou věnována Matýskovi z místní základní školy na potřebné fyzioterapie. Přejeme všem dětem, spolupracovníkům a přátelům Stonožky a paní Běle do roku 2024 hodně zdraví, štěstí, radosti během stonožkových akcí i v osobním životě.

Jana Kovaříková • Stonožkový jarmark v Jinřichově Hradci se povedl. Díky aktivitě našich dětí, vyučujících a hlavně přispěním našich rodičů, kteří si přišli zakoupit vánoční dekorace na náš “Vánoční jarmark”, jsme mohli přispět částkou 15 500,- Kč na konto Stonožky. Stejně tak, jako v letošním roce pomohla Stonožka našemu Tobíkovi darováním notebooku, aby se mohl účastnit výuky, podpoří Stonožka další děti a přispěje Dětskému oddělení Psychiatrické kliniky FN v Plzni. Chceme poděkovat všem, kteří přispěli a podíleli se na vynikajícím výsledku našeho snažení. Děti samy zvážily, jakou částku výtěžku si ponechají do třídního fondu a jakou část věnují na dobročinnost. Velmi hezké gesto vzešlo od žáků třídy 5.B s třídní učitelkou Mgr. Klárou Machovou PhD., kde si žáci symbolicky ponechali 1,- Kč a celý svůj výdělek věnovali Stonožce. Stonožkové děti následně popřály hezké Vánoce seniorům v pečovatelských domech našeho města. Předaly jim přání a drobné dárky. I tato akce měla velmi milou odezvu. Potěšili jsme. Přejeme všem stonožkovým dětem a vyučujícím krásný a úspěšný nový rok 2024 a naší paní Běle Jensen zdraví a mnoho dobrých zpráv.

Mgr. Lenka Hrubá, ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec • Ve čtvrtek 14. 12. 2023 proběhl na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici tradiční vánoční jarmark a koncert, který se jako každoročně setkal s velkým ohlasem a zájmem z řad rodičů, prarodičů, bývalých žáků a přátel školy. Zasíláme 9 400,- Kč z prodeje drobných dárků na konto Stonožky. Děkujeme všem za přípravu a příjemnou atmosféru.

Kateřina Zamišková • Stonožka při ZUŠ Postoloprty prodávala své výroby na akcích během celého roku 2023. Mezi posledními bylo podzimní prodávání výrobků před ZUŠ spojené s bazarem doma nepotřebných věcí, rostlin a "Vítání adventu 2. 12. 2023" v Postoloprtech. Na konto Stonožky bylo odesláno celkem nádherných 19 099,- Kč.

Dagmar Bartošová

 • Díky sponzorskému daru Stonožky si mohou pacienti Dětského a dorostového oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň zpestřit čas na novém venkovním hřišti plném zábavních herních prvků. Herní aktivity podporují rozvoj paměti, logického usuzování, pozornosti, hrubé a jemné motoriky, skupinové herní aktivity pozitivně ovlivňují sociální dovednosti. Děti se mohou učit adekvátním způsobům trávení volného času, což má i kladný sekundární vliv na prevenci rizikového chování. Pravidelné pohybové a herní aktivity jsou tak vhodnou terapeutickou metodou. Stonožka je patronem Psychiatrické kliniky FN Plzeň. Díky jejím finančním darům byla do dětské učebny na této klinice pořízena speciální interaktivní tabule a financování arteterapiežňuje pacientům během léčby pracovat vílnách, starat se o zvířata i rostliny, malovat a různě kreativně tvořit.
 • Stonožka a virtuální realita. Opět pomáháme Fakultní nemocnici Plzeň! Tentokrát jsme se rozhodli podpořit moderní technologie a zafinancovat projekt Škola hrou s virtuální realitou. Dětští pacienti se vzdělávají i v nemocnici a virtuální realita jim dokáže zpestřit výuku mnoha předmětů. Pomocí ní si mohou vyzkoušet například chemické a fyzikální experimenty, které jinak z bezpečnostních důvodů provádět nesmějí, prohlédnout si z blízka zvířata a prostředí ve kterém žijí, cestovat na různá místa, kam se možná nikdy nepodívají nebo dokonce prozkoumat vesmír. Virtuální realita v 3D brýlích přináší zážitek, emoce, metodickou přesnost a jednoduchost. Práci s ní si užijí jak žáci, tak učitelé. S plzeňskou fakultní nemocnicí už spolupracujeme dlouhé roky, v posledních letech podporujeme především Psychiatrickou kliniku - pořídili jsme do nových prostor chytrou tabuli, herní prvky na venkovní hřiště a financujeme arteterapii.
 • Tradiční Stonožkový týden v ZŠ Boskovice, nám. 9. května - ZELENÁ, pořádaný v týdnu od 6. do 10. listopadu 2023, byl zcela v režii žáků 6. ročníku, kteří v ní pracují od prvních školních krůčků a teď s nadšením navázali na své předchůdce, deváťáky, nyní už středoškolské studenty. Zahanbit se však nedali ani ostatní jejich spolužáci a školní chodby i třídy opět ožily nejrůznějším vyobrazením symbolu hnutí - stonožky. Všichni byli opět vynalézaví, prvňáčci se dokonce vrátili k dávnému oblíbenému modelování z plastelíny a moc se jim to dařilo. Vzhledem k přibývajícímu počtu dětí s různými psychickými obtížemi, od lehčích neuróz až po závažná onemocnění, máme velikou radost, že se pro podporu Dětského oddělení Psychiatrické kliniky FN v Plzni podařilo shromáždit celkem 17 000,- Kč.

Jana Svobodová, ZŠ Boskovice • Na konci měsíce listopadu uspořádala ZŠ Dukelská ve Strakonicích pravidelný Stonožkový jarmark, který byl zakončen ve středu 29. 11. 2023 koncertem v kostele sv. Markéty ve Strakonicích. Do posledního místečka zaplněný kostel vyslechl vystoupení dětských sborů ze ZŠ Dukelská, ZŠ Čestice a ZŠ Štěkeň a také sbor učitelů ze ZŠ Dukelská. Celá tato akce, ať to byl Stonožkový jarmark nebo následný koncert, byla bezchybně připravena a měla velký úspěch jak mezi žáky, tak i mezi rodiči. A za to patří velký dík především všem dětem, které se na slavnosti podílely, paní učitelce Mgr. Dagmar Petříkové, panu řediteli ZŠ Dukelská Mgr. Rudolfu Prušákovi, sbormistryním a také panu faráři Janu Doležalovi, bez jehož vstřícnosti by se tento koncert nemohl v těchto krásných prostorách uskutečnit. Na konto Stonožky bylo vybráno neuvěřitelných 47 431,- Kč. Velké poděkování všem, kteří se na této krásné akci podíleli.

 • 12. června 2023 oslavily paní Běla i Stonožka svá životní jubilea. Mezi gratulanty nechyběl ani vzácný patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. Dovolte, abychom paní Běle i Stonožce jménem spolupracovníků a přátel hnutí poděkovali za vše, co pro děti u nás i v různých částech tohoto bolavého světa udělaly a popřáli jim vše nejlepší, hodně zdraví a optimismu.


 • Pomoc Tobíkovi. Dne 2. července 2023 jsme předali stonožkový dar žáku naší školy, který vážně onemocněl a čekají ho ještě mnohá léčení a vyšetření. Věříme, že mu umožní spojit se se svými spolužáky ve třídě a ulehčí mu budoucí návrat do školy. Počítač se sluchátky zakoupila naše Stonožka, brašnu na notebook a vybavení počítače softwarem zajistila firma Nowak Software z Jindřichova Hradce, která se k nám připojila. Jedním z této firmy je i naše bývalá stonožka, která už dávno dospěla v muže. Děkujeme za spoluúčast na pomoci a Tobíkovi přejeme uzdravení.


Tobíkovi udělal počítač obrovskou radost, protože se jeho prostřednictvím může kontaktovat s kamarády a případná výuka během jeho léčby a rehabilitace může probíhat online. Tobík i celá jeho rodina děkují všem za podporu.

Mgr. Lenka Hrubá, ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec • Ve čtvrtek 11. května 2023 se v ZŠ Kladská 1, Praha 2 uskutečnila jubilejní stonožková vernisáž výstavy výtvarných prací všech žáků školy. Jednalo se již o 25. ročník. Vernisáž se navíc konala zároveň s oslavou 120. výročí školy v Kladské ulici. Slavnostního zahájení se účastnila starostka MČ Prahy 2 Alexandra Udženija, ministerský rada MŠMT Daniel Kubát, radní MČ Praha 2 Jan Kolář a herec Jan Čenský - poslední dva jmenovaní jsou absolventy školy. Návštěvnost byla rekordní, během odpoledne přišly stovky návštěvníků. Letošní výtěžek - finanční dary za dětské obrázky byl fantastický - získali jsme 97 000,- Kč. Po dohodě s paní Bělou částku věnujeme našemu těžce nemocnému žáku Markovi F., který je již 6. rokem upoután na lůžko a jediným kontaktem se světem je mrkání… Komunikuje a učí se díky počítači – každé mrknutí znamená jedno napsané písmenko. Moc děkujeme všem návštěvníkům za podporu.
 • Stonožkové zprávy ze ZŠ Štítného 121, Jindřichův Hradec. V tomto školním roce se nám podařilo připravit a zrealizovat již druhý jarmark. Tentokrát byl "Velikonoční". Do akce se zapojili žáci, rodiče i zaměstnanci školy. Pořádali jsme výtvarné tvůrčí dílny, kde jsme vyráběli dekorační předměty - celkem jsme se od ledna do Velikonoc sešli 8x. Jarmark zahájil náš školní pěvecký sbor "Nova Domus"“ svým vystoupením pro rodiče našich dětí. Akce se vydařila - utržili jsme 14 300,- Kč, které jsme chtěli věnovat potřebným dětem. Pod vlivem posledních událostí ve škole, kdy jeden náš spolužák bojuje o svůj život (a my mu všichni držíme palce, aby vše dobře dopadlo), rozhodli jsme se společně s prezidentkou hnutí "Stonožka" paní Bělou Gran Jensen, že výtěžek našeho Velikonočního jarmarku přesměrujeme na pomoc rodině našeho spolužáka k pořízení nutných pomůcek k návratu mezi nás. Těší nás, že všichni, kteří se aktivně podíleli na výrobě a prodeji ani na chvilku nezaváhali a souhlasili s nutností podpořit spolužáka. Přejeme brzké uzdravení a držíme palce!!!!!


Popřáli jsme našemu milému patronu kardinálu Dominiku Dukovi vše nejlepší k jeho životnímu jubileu – 80. výročí narození. Děti vytvořily Stonožku, kde na každé nožičce a dílku těla bylo zapsáno přání od konkrétního stonožkového žáka. Počet dílků odpovídal číslu naší školy. Věříme, že pana kardinála náš dárek potěšil a možná ho i rozesmál. Ještě jednou přejeme vše nejlepší!!!


Mgr. Lenka Hrubá


 • Přání k narozeninám pana kardinála Dominika Duky. Ve středu 26. dubna 2023 oslavil pan kardinál Dominik Duka významné životní jubileum 80 let. Velice si vážíme naší dlouholeté spolupráce. U nás ve škole vítal naše "prvňáčky", zavítal také do Nových Mitrovic, kde kdysi sloužil, a několikrát přijal naše děti v nádherných historických prostorách arcibiskupství. Naše děti zpívaly pravidelně na Stonožkové mši v chrámu sv. Víta, četly přímluvy a předávaly obětní dary. My všichni, děti, učitelé a učitelky, ale i rodiče jsme zažili mnoho nádherných společných chvil. Domluvil jsem se s paní učitelkou Mgr. Lenkou Karasovou, paní asistentkou Dagmar Frankovou, paní zástupkyní ředitelky z mateřské školy v Hořehledech Ivetou Sladkou a děti vyrobily přáníčka pro pana kardinála. Přání od dětí a naše osobní přání jsme jeli s paní zástupkyní Mgr. Miloslavou Sýkorovou předat do Prahy. Panu kardinálovi přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a děkujeme za krásné zážitky, které jsme spolu prožili.

Mgr. Jiří Šeffl, bývalý ředitel ZŠ a MŠ Spálené Poříčí • Fakultní nemocnice Plzeň uveřejnila ve svém časopisu článek o spolupráci se Stonožkou. Klikni zde.


 • Žáci ze Stonožky ZUŠ Postoloprty se 28. března 2023 podíleli na velikonočním prodávání v našem městě. Potěšilo nás, že jsme za prodané výrobky a dekorace získali pro Stonožku 7 132,- Kč a můžeme alespoň trochu pomoci dětskému oddělení Psychiatrické kliniky FN Plzeň.

Dagmar Bartošová • Ocenění za dlouholetou spolupráci se Stonožkou. Na sklonku roku 2022 jsem měl příležitost zúčastnit se milého setkání na Pražském arcibiskupství a popřát panu kardinálovi Dominiku Dukovi a sestře Dominice požehnané Vánoce. S paní prezidentkou hnutí Stonožka Bělou Gran Jensen a s panem Vítězslavem Březinou jsme společně plánovali další spolupráci. V této nelehké době to bylo obzvláště příjemné setkání. V roce 2019 proběhla na školách výtvarná soutěž Heraldická zvířata očima dětí. Naši žáci a žákyně byli pozváni na návštěvu pražské ZOO se symbolickým vstupným 1,- Kč. Bylo to úžasné a všichni si to užili. V sobotu 7. prosince 2019 pak proběhlo v ZOO Praha tradiční setkání přátel, sponzorů, partnerů ZOO a obyvatel pražské Troji. Hosté, zpěvačka Lenka Nová a herec Karel Roden, předali ceny Richard. Cenu Divoký Richard obdržela paní Běla Gran Jensen za bezchybnou realizaci výtvarné soutěže Heraldická zvířata očima dětí. Ta se rozhodla tuto cenu předat do rukou pana Ing. Pavla Čížka jako poděkování za dlouholetou obětavou práci pro Stonožku. Předání byl přítomen i pan starosta Ing. Jindřich Jindřich. Rád jsem přání paní prezidentky splnil a krásné ocenění předal. Přáním paní Běly bylo umístit plaketu na místě, kde by ji mohlo zhlédnout více našich spoluobčanů, nejlépe vé knihovně ve Spáleném Poříčí.

Jiří Šeffl (býv. ředitel školy ZŠ Spálené Poříčí) • Počátkem ledna 2023 dorazil na adresu paní Běly následující e-mail:


Vážená paní Jensen,


dovolte, abychom Vám jménem vedení Psychiatrické kliniky FN Plzeň vyjádřili velké poděkování za naše dětské pacienty i naše zaměstnance. Finanční dar, který naše klinika od Vás obdržela pro provoz arteterapie vedené skvělou Mgr. Klinkovskou vykouzlil v tomto roce 2022 úsměv mnoha dětským pacientům naší kliniky. Díky Vaší velké laskavosti a štědrosti mají naše děti veselejší a bohatší pobyt na našem oddělení. Hodiny arteterapie si velmi oblíbili, na paní arteterapeutku se vždy těší a z výrobků, které si mohou jednak vyrobit, ale také například podarovat někoho ze svých blízkých, mají lepší náladu.

Je nám líto, že se nám nepodařilo stihnout do Vánoc dotvořit dárek pro Vás, posílám Vám alespoň ukázku stonožky, kterou pro Vás naši pacienti vyrábí. Zatím tedy pouze foto ochutnávka jejího zrodu, v novém kabátku bude hned po Novém roce Vaše.

Pokud byste měla čas i chuť na vlastní oči vidět, jak Váš milý sponzoring v praxi pomáhá, jste kdykoliv na hodině Mgr. Klinkovské na naší klinice srdečně vítána.


S pozdravem, úctou, velkým poděkováním a přáním pevného zdraví a pohody v novém roce 2023

Prof. MUDr. Jan Vevera, Ph.D., přednosta Psychiatrické kliniky
MUDr. Jiří Hudeček, primář
Bc. Alena Topinková, vrchní sestra
 
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku